Home

Tek17 universell utforming

Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Universell utforming i hht TEK17 - NASP

 1. g menes utfor
 2. g og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet,.
 3. Universell utformning i en rekryteringsprocess handlar mycket om att ha en rutin. Det omfattar att inför och under en rekrytering se till att. tänka på formuleringar i och formgivning av annonsen så att den inte exkluderar någon på osakliga grunder, lokalerna där intervjuer sker är tillgängliga
 4. g stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utfor

 1. g er 0,86 m. I forhold til rømningsvei er det i følge TEK17 følgende krav: Inngangsdører og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på
 2. g er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utfor
 3. g av skolebygninger 220.320 Universell utfor
 4. g og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg i høyere utdanning

Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, applikasjoner og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket Byggteknisk forskrift - Krav til universell utforming i TEK17 På dette kurset gjennomgår vi kravene i byggteknisk forskrift, TEK17 og illustrerer dette med eksempler. Deltakerne vil få en innføring i både hvilke krav som gjelder, hvordan de kan tolkes og hvordan det kan dokumenteres at kravene er tilfredsstilt Trapp i byggverk med krav om universell utforming (TEK17 § 12-14) Trapp slik den ser ut for en 20-åring og en 80-åring under samme lysforhold. En 80-åring må ha nesten fem ganger så mye lys som en 20-åring for å få samme informasjon gjennom synet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven universell utforming (TEK17 § 8-3 (5)) Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk (a) Opparbeidet utendørs nivåforskjeller skal merke Vi tilbyr kurs i Byggteknisk forskrift - Krav til universell utforming i TEK17. På dette kurset gjennomgår vi kravene i byggteknisk forskrift, TEK17 og illustrerer dette med eksempler. Innhold: Deltakerne vil få en innføring i både hvilke krav som gjelder, hvordan de kan tolkes og hvordan det kan dokumenteres at kravene er tilfredsstilt

Universell utforming taktilt — Safetyfirs

 1. g i høyere utdanning. Si gjerne fra om innhold dere ønsker på plass
 2. g videreført i TEK17 § 8-8 tredje ledd. Kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes, selv om dagslyskravet opprettholdes: Nå kan dette oppnås ved bruk av f.eks. glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og liknende, jf.
 3. g er de siste årene blitt benyttet stadig mer i utredninger og rapporter, og når politikk skal vedtas. Dette handler om idealer og ideologi. Her på nettsidene Universell utfor
 4. g AS Forord Maritim transport gir spesielle utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre. I mange deler av landet er ferger en viktig del av reisekjeden for innbyggerne, enten strekningene utgjør hoveddelen av reisen eller er en del av ruten kombinert med for eksempel bussreise
 5. g av byggverk i Tek17 krever at «Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelsene i forskriften, med
 6. g og taktil merking (TEK17): Rådgivning, taktil planlegging og løsning, salg av taktile produkter, etterlysende ledesystemer, taktil skilting, trapper og håndløpere, rekkverk og plattformer samt montering
 7. g av IKT-løsninger Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskri

Belysning og universell utforming • Lyskultur publikasjon nr. 26 • Rettet mot byggherrer, arkitekter og fagpersonell innen belysning • Skal bidra til forståelse for • DIBK og byggereglene til TEK17 • Temasider om universell utforming • Kobling til byggforskserie Universell utforming. For sikkerheten. GulvFag sine medlemmer har i flere år vist vei med Universell Utforming under varenavnet farefelt.no. Sammen med ledene leverandører leverer og monterer vi et bredt utvalg av systemer for taktil markering. Vi monterer i hele landet

Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

Universell utforming Hovedløsningene skalvære utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Krav i forskriften, TEK17 Utforming som forebygger fare for skade på personer Kommunikasjonsveier skal være lette å finne og orientere seg i. Gangatkomst skal ha visuell o Begrepet er nærmere definert i Byggteknisk forskrift (TEK17) kap. 12: «Universell utforming: Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» Om byggverk heter det i § 12-1 Veilederen «Universell utforming av uteområder Ikke alle relevante publikasjoner er heller oppdatert i henhold til minimumskravene i byggteknisk forskrift TEK17. Vi håper likevel denne veilederen kan inspirere ansvarlige myndigheter til å tydeliggjøre kravene som gjelder for universell utforming av uteområder

Respondentene oppgir at universell utforming blir i større grad drøftet i flere faser i TEK17 enn i TEK10 Utsagn fra en respondent: «Alt kan ikke løses som krav i TEK17. Universell utforming handler om bruks- og opplevelseskvalitet - faktorer som er salderingspost i de fleste byggeprosjekt pga. kompetansemangel hos de i lederposisjoner og beslutningstagere. Tek17 universell utforming Logg inn til blant annet Visma Flyt Skole, Visma eAccounting, og Visma. Stort sett de fleste jeg kjenner her på Gjøvik handler der og er privatpersoner. Brobekk i Oslo og på Skui i Bærum til bedriften på Gjøvik Også formålsparagrafen til plan og bygningsloven (pbl) vektlegger prinsippet om universell utforming. Videre foreskriver CRPD artikkel 9 at staten har plikt til å treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, herunder boliger

Universell utforming av byggverk standard

Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019 Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Om UUA-projekten Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 i samarbete med flera andra organisationer och företag projekt för universell utformning av arbetsplatser Kursnr./navn: 19-1045100 Kurs i universell utforming iht. NS 11001 og TEK17. Kursavgift: kr 3 000,00. Kursavgiften inkluderer elektronisk kurshefte (PDF), pausemat og kaffe/te. Påmelding: Klikk på knappen Påmelding til kurset, send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00 Universell utforming omfatter både den arkitektoniske helheten og en mengde detaljer, og er knyttet til alt fra organisering og dimensjonering av rom og arealer til utførelse, materialvalg og fargesetting. Denne anvisningen fokuserer på universell utforming i de første fasene av prosjekteringen

Universell utforming. Oversikt November 2010 . Denne anvisningen gir en innføring i begrepet universell u t forming. Den belyser strategi, prinsipper og begrepsinnhold og går inn på bakgrunn, ideologi og hensikten med begrepet. Anvisningen refererer også i korte trekk innholdet i lov- og forskriftsverket på området universell utforming viktige formål og således vektlagt i denne publikasjonen. Det er vist gode eksempler og illustrasjoner, og det er vedlegg og henvisninger som kan være til nytte for leseren. Målgrupper er i hovedsak de som arbeider med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av nevnte anleggstyper/traseer både i kommuner, private firm Generelt finner mange det utfordrende å forholde seg til TEK17. Et flertall er uenige om at TEK17 ivaretar estetisk kvalitet og fremmer arkitektoniske løsninger på en god måt

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

 1. g Disse prinsippene er laget for både å evaluere eksisterende utfor
 2. g Lekeplassen skal være et sted som innbyr til glad lek for alle, uansett funksjonsnivå! Vi i Lek & Trivsel tilbyr lekeplassutstyr og aktivitetsapparater for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 3. g har ført til utvidet bruk av dørautomatikk i både næringsbygg og boligbygg. Vanligvis tenker man at funksjonshemmede skal kunne betjene inngangsdør og dør til HC-toalettet. Tek17. Bygg tekniske krav bestemmer hvilke dører som skal ha automatikk
 4. Forsiden - regjeringen.n

og TEK17 har det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen ga utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere etter nytt eller gammelt regelverk. •TEK 17 er enklere bygd opp, tydeligere, og har Universell utforming og individuell tilrettelegging § 13 Universell utforming (UU) Taktil merking Unisign AS er totalleverandør av taktile skilt og ledesystemer. Vi prosjekterer og produserer løsninger som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Våre produkter og løsninger følger til en hver tid gjeldende regelverk. TEK17 og NS11001-1 Vi leverer følgende produkter og tjenester innenfor universell utforming: Taktil merking (farefelt. Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) (enkeltsider) (.pdf) Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) (Oppslag) (.pdf) Utgitt: 2012 Kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner kan bestille denne p.. Til nå har det vært vanskelig å få oversikt over hva universell utforming betyr i praksis for dem som prosjekterer bygninger og utearealer. - I byggteknisk forskrift er kravene spredt rundt i ulike paragrafer. Det vi har gjort er å samle dem og sortere dem tematisk i sjekklister, forteller seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i lov om planlegging og byggesaksbehandling. I § 1-1 heter det at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. I §29-3 fastslås at alle tiltak etter kapittel 20 skal være universelt utformet innenfor sin funksjon i samsvar me

Principen om universell utformning - MF

Det blir innlegg om gode grep ved planlegging av nye skoler (planløsning, likeverdige atkomster, orienterbarhet, ledende elementer, sikkerhet), om lydmiljø og belysning, om hva universell utforming kan innebære for elever med kognitive og sensoriske vansker, om lovverk og minimumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) samt endringer i byggteknisk forskrift fra TEK10 til TEK17 Utforming av byggverk innebærer flere produktområder som: Farefelt, ledelinjer, håndløperskilt, oppmerksomhetsfelt, trappeneser, taktile skilt, kontrastmerking og mye mer. Unisign AS sine produkter i Universell utforming følger til enhver tid gjeldende regelverk; TEK17 og NS11001- 2.1.2 TEK17 - universell utforming og tilgjengelighet TEK17 bruker begrepet tilgjengelighet og brukbarhet når det gjelder private boliger, men bruker universell utforming når det gjelder arbeidsbygg og bygg, anlegg og uteområder som er rettet mot allmennheten. TEK17 krever at tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for bruk av. Universell utforming - prosjekteringsverktøy for publikumsbygg etter TEK17 Publisert: 19. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020 Kontakt: kriterieveiviseren@digdir.n

En innføring i reglene om universell utforming byggejuss

Nyheter om arbeidet med universell utforming i Norge. 27. juni 2018 Ulik fart og styrke på UU-arbeidet i kommunene 07. juni 2018 Universell utforming av nærskolen innen 2030 29. mai 2018 En av fire studenter har en funksjonsnedsettelse 16. mai 2018 Hørselshemmede barn og unge sliter med dårlig tilrettelegging 02. mai 2018 Slik kan arkitekter bruke lys og farger 19. april 2018 Digihjelpen. Lånet skal bidra til god kvalitet i det fysiske inne- og utemiljøet, spesielt innenfor universell utforming, trygghet og funksjonalitet. Se flere detaljer i veilederens forskrift 6 eller på TEK17. Hvem kan få lån. Husbanken kan gi barnehagelån til selskaper, stiftelser og privatpersoner (enkeltpersonforetak)

Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det. Dokumentet Universell Utforming - Kompetanseplan for prosjekterende ble lansert mandag 27.august og i den forbindelse ble det holdt et frokostseminar. Det var Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund, Tekna og Arkitektbedriftene som inviterte. Universell utforming kom som et krav i TEK10 Teams og universell utforming. Microsofts har en egenvurdering av tilgjengelighet / universell utforming [3], og det er brukerveiledninger for skjermlesere [5]. I vurderingen av universell utforming er det en stor fordel at Teams har norsk brukergrensesnitt Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar

Universell utforming - fri bredde dører - H-Produkte

Plan- og bygningslovens krav til universell utforming gjelder ved nybygging og nyanlegg av gravplass, samt søknadspliktig ombygging og omlegging av eksisterende uteareal og bygninger. Byggteknisk forskrift som nå gjelder omtales gjerne som TEK17. 1. Universell utforming er et omfattende tema som berører mange fagområder. Byggforskserien viser hva sikkerhetskravene i TEK17 betyr for utformingen av rekkverk. 536.112 Rekkverk (for abonnenter) tar for seg prosjektering og utførelse av rekkverk på trapper, ramper, balkonger og terrasser i ved bygninger.Anvisningen er nå oppdatert, med blant annet en presisering av krav til åpninger i øvre del av rekkverket TEK10 til TEK17, hvilket også var i Blindeforbundets interesser. Luminanskontrast kan ikke avleses direkte med en måler. Det må leses av verdier ved å måle, for Universell utforming AS har ikke hatt en rolle med kontroll av prosjektering ved de valgte case

Byggenæringens forlag

Universell utforming må inn som premiss fra starten -og presenteres i oppstartsmøtet Kommunen bør ha vedtatt rutiner for ivaretagelse av uu i alle plansaker. Kommune bør ha retningslinjer for universell utforming i kommuneplan. jf. handlingsplan for uu 2009-2013 (obs nå er vi i 2017!!) Hvordan står det til i din kommune Krav på universell utformning - betydelse för val av material Regelverket ställer krav på ljus och färganvändning så att det blir lätt att orientera sig för alla, även för synskadade. Tillräcklig kontrast mellan huvudmaterial och material som bildar ledfält kan skapas genom att man använder olika typer av skiffer Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming vil i praksis si at flest mulig skal kunne bruke omgivelser og produkter med minst mulig anstrengelse et inkluderende samfunn. og Ravneberg, 1991, s. 321-322). I dag er universell utforming blitt et sentralt begrep i arbeidet for å oppnå økt tilgjengelighet og like muligheter (Tøssebro, 2010)

220

Universell utforming standard

Ein informasjonsfilm med 24 konkrete tips om universell utforming av nettløysingar. Målgruppa for filmen er deg som jobbar med innhald, design og koding. For.. Denne veilederen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene. TEK17 er utgitt av Direktoratet for byggkvalitet. Vi anbefaler å bruke den digitale veilederen: Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing

Video: § 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av

Kraftige reaksjoner på den nye byggeloven: – Frykter

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17

Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging (§§ 17 - 23) § 17. Universell utforming § 18. Særlig om universell utforming av IKT § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming § 20. Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester § 21 Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 er forlenget ut 2020. Det arbeides nå med en ny handlingsplan fra 2021, og vi håper og tror at kompetanseheving i høyere utdanning er et av satsingsområdene også i neste planperiode. Full utlysningstekst er er tilgjengelig via denne siden, og søknadsmodulen er nå åpen Direktoratets filmer om tema universell utforming i bygninger og uteområde Eieform. Universell Utforming AS er et frittstående aksjeselskap opprettet i 2009. Selskapet ble eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund fram til april 2020.. Universell Utforming AS eies i dag av advokat Geir Lippestad.. Selskapet tilbyr faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private aktører i mange ulike bransjer

Krav og regelverk Digitaliseringsdirektorate

TEK17 25.10.2017 21 -(1) Kravene til ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles. -7. I byggverk med krav om universell utforming som har mange rom med samme funksjon, må rom som er universelt utformet, jf. § 12-7 sjuende ledd, ha optiske alarmorganer i tillegg ti Lær alt om universell utforming av PDF-dokumenter og få tips om hvordan du bearbeider dokumentene slik at de blir tilgjengelige for alle. Ta vårt kurs Universell utforming består av teknikk, pedagogikk og innhold. Et nettsted kan være teknisk perfekt med tanke på universell utforming, med samtidig utelukke et stort antall voksne personer, som sliter med å lese og forstå samfunnsinformasjon Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Da når vi også de med nedsatt funksjonsevne, og unngår at noen faller utenfor digitalt Universell utforming vil sørge for at alle kan bruke nettsiden din, uansett forutsetninger. Alle nettsider og apper skal være tilrettelagt mennesker med funksjonsnedsettelser ved å lage teknologiske løsninger som fungerer for alle. Dette er helt nødvendig for noen, men bra for alle

Hvorfor er universell utforming viktig - Ingeniørkonstruksjon

Kurs, seminar og foredrag Universell Utforming A

En film om universell utforming, produsert av Frame UB for Hedmark Fylkeskommune. Filmen søker å belyse temaet universell utforming på en god og lærerik må.. Som prosjekterende av bygg er det viktig å kjenne til krav til universell utforming og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler

Brukt Moduler/containere/brakker - Brakke - hall

Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne Referanse: 20-182029-1. Høringsfrist: 15.12.2020. Statens vegvesen har laget utkast til veiledning om universell utforming. Dette utkastet består av to dokumenter, som nå sendes på høring både internt i Statens vegvesen og til eksterne universell utforming og som grunnlag for helhetlig kartlegging av forhold for ulike trafikantgrupper. og TEK17 er teknisk forskrift til Plan - og bygningsloven. Disse har mer tyngde enn rene veiledere, som i større grad bare viser gode løsninger, uten at løsningene er lovpålagt Byggteknisk forskrift - Krav til universell utforming i TEK17. Vi tilbyr kurs i Byggteknisk forskrift - Krav til universell utforming i TEK17. På dette kurset gjennomgår vi kravene i byggteknisk forskrift, TEK17 og illustrerer dette med eksempler Manglende universell utforming kan være diskriminering. Dersom du opplever at du ikke får tilgang til offentlige bygg eller tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan dette være diskriminering. I hvilken grad en virksomhet er forpliktet til å sikre universell utforming, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle På nettsidene til Tilsynet for universell utforming av IKT får du råd og veiledning om hvordan sikre universell utforming. Tilsynet kontrollerer også at kravene følges opp av alle som omfattes av loven

 • Vansbrosimningen pris.
 • Hemmabio 2.1 bäst i test.
 • Rackare spel online.
 • Sgi blankett försäkringskassan.
 • Pumpadräkt barn toys r us.
 • Chicken thai lipp.
 • Uv lampa naglar.
 • Payback karte kritik.
 • Vision mål skillnad.
 • Dream high suzy.
 • Jamaica blue mountain kaffe pris.
 • Mälarens största ö.
 • Exide sverige.
 • Trustpilot business log in.
 • Mode und designmanagement gehalt.
 • Frankrike damlandslag trupp.
 • Wiki thalamus.
 • Fusion atomic bomb.
 • Rörböj 90 grader rostfritt.
 • Fransk film 90 tal.
 • Fossilien suchen bayern.
 • Thor ragnarok 4k uhd.
 • Ringo starr 2017.
 • When will blair and chuck get back together.
 • Olika ölmärken.
 • Owc kent.
 • Download swift for windows.
 • Ysq l3a scoring.
 • Receptbok skriva själv.
 • Hur mycket betong blir det av en säck cement.
 • Träningsrelaterade skador häst.
 • Sword art online episode 1 english dub stream.
 • Akta graco duoflex bruksanvisning.
 • Smärtstillande tabletter.
 • Musikåret 2001.
 • Sony a6500 objektiv.
 • Zelda twilight princess walkthrough.
 • Dreamliner seating plan norwegian.
 • Ecumaster emu.
 • Hur hittar man pokemon.
 • Meine stadt achim wohnungen.